Programma

ONS PROJECT VOOR MALDEGEM

Wars van alle politiek willen we in eerste instantie datgene realiseren wat goed is voor alle Maldegemnaars. Vandaar dat we 5 verschillende invalshoeken hebben gekozen. Als je die in één zin zou omschrijven, komt het neer op: ‘We zorgen voor werk, we zorgen voor mekaar, we zorgen ervoor dat het werkt in het voordeel van ons allemaal, nu en in de toekomst.’

Voor elk van de invalshoeken hebben we een aantal hoofdlijnen en een aantal doelstellingen die we graag hadden gerealiseerd in de komende jaren.

Klik op de foto hieronder om onze belangrijkste programmapunten te bekijken. Het gedetailleerd programma vind je onder de brochure.

1. WE ZORGEN ERVOOR DAT HET WERKT.

Als we willen dat het werkt dan kan dit het efficiëntste zonder politiek gepalaver!

We vitten op elke eurocent in onze kosten en uitgaven, zodat er geld overblijft voor wie het echt nodig heeft.

 • Als politiek bestuur delegeren we niet alleen taken naar de medewerkers, maar ook verantwoordelijkheden. Zo kunnen we het maximale uit iedereen halen.
 • Als college van Burgemeester en Schepenen bepalen we de richting die we willen uitgaan, maar laten we de uitvoering over aan de verantwoordelijke diensten.

We zetten een systeem op punt waarbij elke Maldegemnaar evenveel inspraak krijgt. In belangrijke dossiers komt die inspraak altijd voor de beslissing.

 • We verkleinen de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur. Door het oprichten van wijkraden voor Kleit, Adegem-centrum, Kruipuit, Donk, Vossenhol, Middelburg … worden inwoners nauwer betrokken bij de besluitvorming.
 • We zorgen ervoor dat iedereen de debatten van elke gemeenteraad via streaming kan volgen.
 • We zorgen voor een performante dienstverlening bij Stedenbouw, zodat omgevingsvergunningen tijdig worden afgeleverd.
 • Bij grote openbare werken en de daarmee verbonden vertraagde mobiliteit, spreken we als gemeentebestuur onze visie uit. Besturen staat niet gelijk aan bemoeien.
 • Bij grote openbare werken betrekken we de inwoners meer dan 2 jaar op voorhand bij de opstart van een stappenplan. Voor alle SPAM-projecten is dat noodzakelijk. We volgen daarbij een professioneel draaiboek met prioriteiten.
  • We houden een informatieronde voor er een plan gemaakt wordt.
  • De finale aanbesteding wordt één jaar op voorhand meegedeeld.
  • Niet enkel de bewoners worden betrokken, maar ook wie veel gebruik maakt van de omgeving waar de werken plaatsvinden (bvb Westeinde).
 • Bereikbaarheid tijdens de werken is belangrijk. Er wordt een bereikbaarheidsadviseur aangesteld om de verkeershinder te beperken voor de lokale handel en de mensen die er langs moeten. Indien dit te duur is, kan advies verstrekt worden via een meldpunt in de gemeente.
 • We besteden elk jaar het budget voor het onderhoud van asfalt, voetpaden en fietspaden, bermen en grachten en gaan flexibel om met lokale problemen van een individu.
 • SOS Snelle Interventie: we richten een snelle interventieploeg op die snel ingrijpt bij dringende problemen, zoals putten in het wegdek, een beschadigd voetpad, omgevallen bomen, uitgereden houten palen, defecte straatverlichting …

We informeren sneller en meer over wat we doen en over de financiële toestand van de gemeente. Als belastingbetaler heeft u daar recht op.

 • We maken een begroting op die transparant is en zoeken besparingen waar het kan. Dat gebeurt door per afdeling (zoals patrimonium, cultuur, sport …) een kosten- en batenanalyse te maken van de dienstverlening
 • We bekijken elke vorm van subsidiëring door een economische bril: wat kost het en wat brengt het de gemeenschap op?
 • We passen de procedures voor aanbestedingen en gunningen aan naar een volledig transparant systeem.

We respecteren in al onze beslissingen de eigendom van de Maldegemnaar.

 • 75% van de Maldegemnaars is eigenaar van zijn woning, 25% huurt een woning. Eigendom is de beste waarborg voor een pensioen zonder zorgen.
 • Gronden kunnen via Ruimtelijke Uitvoeringsplannen enkel geherdefinieerd worden als er een volledige vergoeding is van geleden verlies in geval van planschade.

We respecteren onze geschiedenis en onze afkomst in alles wat we ondernemen.

 • We zetten het zogezegde ‘dynamische patrimoniumbeheer’ van CD&V stop. Dat beheer leidde er enkel toe dat we nu minder gebouwen hebben. Door stopzetting behoudt de gemeente haar waardevol historisch patrimonium.
 • We geven het Sint-Annakasteel een toegevoegde waarde door de renovatie te voltooien en de locatie open te stellen voor verenigingen, culturele activiteiten of speciale vieringen.
 • We promoten Oud Erfgoed via digitale weg en uniforme signalisatie.

Mochten er geen jongeren onder de 25 jaar verkozen worden in de gemeenteraad dan zorgen we toch voor een stem voor hen. Zij zijn namelijk onze toekomst.

 • We richten een jeugd-/jongerengemeenteraad op die samengesteld wordt met niet-verkozen jongeren van alle lijsten. Die raad wordt een soort schaduwkabinet als voorbereiding op de volgende verkiezingen. De raad kan een mening formuleren rond de beslissingen en specifieke voorstellen ontwikkelen.
 • Jeugd is de toekomst van onze gemeente. De jeugd denkt mee over ontspanningsmogelijkheden, over een stimulans voor jeugdtoerisme (in samenwerking met de Jeugdherberg), over de heropfrissing en uitbreiding van de jeugdlokalen …
 • De modernisering van de Maricolen en de inzet van het bestuur van het Atheneum zijn het perfecte uitgangspunt om duaal leren een prioriteit te maken in Maldegem.

2. IN HET VOORDEEL VAN ONS ALLEMAAL, NU…

We maken Maldegem gezelliger voor oudere, werkende en piepjonge Maldegemnaren.

 • We maken een duidelijk beleidsplan voor verenigingen en stimuleren samenwerking om nieuwe initiatieven te nemen.
 • We stimuleren alle verenigingen om grote evenementen te organiseren.
 • We ondersteunen lokale kermissen en culturele initiatieven die Maldegem in de kijker zetten.
 • We voorzien toeristische wandel- en fietspaden die horeca en toeristische trekpleisters in groot-Maldegem en omgeving verbinden.
 • We richten een volwaardige toeristische dienst op in het hart van de gemeente.
 • We promoten het Stoomcentrum, het Canadamuseum, het Drongengoed en andere toeristische attracties.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om het Schipdonkkanaal open te stellen voor watertoerisme zoals kano-kajak, pleziervaart, zwemmen, vissen …
 • We zorgen voor een ‘cultuurtempel’ binnen de nieuwe ontwikkeling van de site van de Zusters Maricolen.

We zorgen meteen voor meer zuivere lucht in onze gemeente en dit op een efficiënte manier. We zijn eco-realisten.

 • We realiseren een energie-audit in alle leefkernen om de grootste verspillers te identificeren. Op basis van die audit kunnen we specifieke en meetbare doelstellingen bepalen.
 • We kleden de winkelstraten mooier en levendiger aan met bloemen en planten en voorzien voldoende budget voor onderhoud.
 • We streven naar een ecologisch en economisch evenwicht.
 • We leggen nieuwe projecten een minimum aan groenzone op.
 • We zetten maximaal in op hernieuwbare energie door led-straatverlichting en we plaatsen zonnepanelen op openbare gebouwen zoals het Kuma, het Sint-Annakasteel …
 • We hebben voldoende aandacht voor de omwonenden bij de uitbreiding van windmolenparken.
 • We planten 50.000 bloemen en planten per jaar, stimuleren groendaken, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en gevelbeplanting.
 • We richten een ‘kwaliteitskamer’ op met experts in ruimtelijke ordening. Zij begeleiden onze gemeente in het nieuwe BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen). De Betonstop vormt daar onderdeel van en zal nieuwe regels opleggen in verband met het aantal bouwlagen, het groenaandeel, de open ruimte enz.

Sport brengt Maldegemnaren samen en maakt ze gezonder, dat mag de gemeente iets kosten.

 • Sport en ontspanning verbindt mensen, is gezond en verstevigt het sociale weefsel.
 • We zorgen voor objectieve subsidiëring van alle sportverenigingen om ze naar een hoger niveau te tillen.
 • We evalueren de sportinfrastructuren op hun hedendaagse eisen en passen ze zo nodig aan.
 • We realiseren een echt fitnesspark met minstens 10 fitnesstoestellen in het park van Maldegem en rond de kerk in Adegem.
 • We realiseren een kwalitatief crosspark voor mountainbikers aan Reesinghe.
 • We stimuleren revalidatiezwemmen door een betere samenwerking met kinesitherapeuten.
 • We ontwikkelen een nieuwe visie op Meos om er een ‘après-sport’-centrum te maken.

We verhogen de veiligheid van de Maldegemnaar. We vroegen reeds camerabewaking in 2014.

 • We verhogen het aantal camerabewakingen en zorgen voor meer blauw op straat. Dat gebeurt door gemeenschapswachten in te zetten (met een duidelijke functiebeschrijving en beslissingskracht), door wijkgerichte politiezorg en investeringen in technologie.
 • We zijn voor een multiculturele samenleving, maar treden hard op tegen diegenen die onze waarden en normen niet respecteren. Nultolerantie en eerlijke sanctionering zijn hierbij belangrijk.
 • We verhogen de veiligheid en de sociale controle in het park door meer verlichting en meer actieve wandelpaden.
 • Een nette omgeving geeft een veiliger gevoel. We vervangen oud straatmeubilair (zoals zitbanken, vuilnisbakken …) en voorzien meer locaties met straatmeubilair langs wandelpaden en belangrijke fietswegen. We bekijken of we een hondenloopweide kunnen realiseren in het park.
 • Bij kleine criminaliteit is snelheid van interventie belangrijk. Een volledige bezetting van het politiekorps is daarvoor een noodzaak. We stimuleren ook de samenwerking met het buurtinformatienetwerk BIN Maldegem.
 • We maken de politie beter bereikbaar door een balie in het gemeentehuis te voorzien.
 • We verkleinen de afstand tussen burger en politie door in elke wijk op regelmatige basis een ‘wijkagentmoment’ te organiseren.
 • We zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden (voor auto en fiets) in de verschillende centra. Een bruisend centrum moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor elke vorm van verkeer.
 • We maken een prioriteit van rolstoel- en kinderwagenvriendelijke voetpaden en bannen zwaar vervoer (+7,5 ton) gedurende schooluren uit het centrum.

We geven digitalisering een nieuwe dimensie

 • We maken van Maldegem een topper in de digitale wereld met een performante stadsapp, kosteloze wifi in de centra van de deelkernen en een verdere ontwikkeling van de openbare diensten.
 • We realiseren het 24 uurs e-loket. Elke vraag die daar gesteld wordt zal binnen de 24 uur een antwoord krijgen.
 • We voorzien digitale opleidingen voor senioren in samenwerking met de private sector .
 • Alle aankondigingsborden worden digitaal.
 • We wapenen de middenstand tegen de opkomende e-commerce van de Bol.coms en Coolblue’s dezer wereld.
 • We digitaliseren de M-bon om de administratieve last te verlagen en het succes verder uit te bouwen.

We maken het containerpark betaalbaar en eerlijker door efficiëntere werking.

 • We maken het containerpark weer betaalbaar voor alle burgers, zonder te raken aan het basisidee van de vervuiler betaalt. ‘Meten is weten’, dus onderzoeken we diverse oplossingen zoals een weegbrug.
 • We onderzoeken een snelle vervanging van de blauwe PMD-zak door een paarse P+MD-zak voor alle folies, potjes, zakjes en voorwerpen uit harde of zachte plastic.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van GFT-ophaling (groente-, fruit- en tuinafval).
 • We onderzoeken de hele afhandeling van vuilniszakken en verlagen de prijs voor wie minder vervuilt.
 • We voorzien meer camera’s en leggen hogere boetes op bij sluikstorten en zwerfvuil. Op die manier drukken we de kostprijs van het containerpark.
 • Erkende verenigingen mogen, mits goedkeuring van het schepencollege, een papier-en kartoncontainer plaatsen.

3. … EN IN DE TOEKOMST

We durven nu beslissingen te nemen die niet altijd effect zullen hebben op de volgende verkiezingen over 6 jaar, maar pas over 12 jaar. Ook hier minimaliseren we politiek gepalaver.

We zorgen voor een financiële buffer, want op korte termijn is maar liefst een derde van de Maldegemnaren ouder dan 60 jaar.

 • We analyseren en onderzoeken wat samenwerkingsverbanden (Woonwijzer, politie- en brandweerzones, regionaal landschap, enz.) en de bijdragen van de verschillende raden (Gecoro, lokale raad economie …) opleveren aan de gemeente.
 • We ondernemen geen prestigeprojecten, maar benutten budgetten voor het verfraaien van onze gemeente en voor het onderhoud van alle wegen voor alle weggebruikers.

We geven de pleinen terug aan de Maldegemnaren door een ondergrondse parking aan te leggen.

 • We maken gebruik van het project van de Maricolen om samen met een private partner een ondergrondse parking aan te leggen.
 • We onderzoeken of private parkeerplaatsen bij bepaalde gelegenheden opengesteld kunnen worden voor openbaar gebruik.

We zorgen voor een volwaardige afrit voor Maldegem.

 • De huidige plannen voorzien in een op- en afrittencomplex in Eeklo en Westkappelle waardoor Maldegem veel te moeilijk bereikbaar wordt.
 • In verband met de aanleg van de A11 en de wijzigingen aan de N44 pleiten we voor bereikbaarheid en toegankelijkheid voor landbouwers.

We zorgen voor een snellere openbare verbinding tussen Gent en Brugge.

 • Indien nodig gaan we de strijd aan met provinciale, gewestelijke of federale overheden of met instanties als De Lijn of NMBS om de inwoners beter te bedienen (met bijvoorbeeld buslijnen, treinverbindingen, een afrit aan de E34 …) of om bijkomende besparingen te realiseren (bij kerkfabrieken, Veneco …).
 • We maken maximaal gebruik van de middelen die via de hogere overheid kunnen worden aangewend voor Maldegem.
 • In samenwerking met het gewest maken we van de N9 een verkeersveiligere omgeving met meer oversteekplaatsen voor voetgangers en een betere doorstroming van het verkeer. We staan als gemeente in voor het aanleggen van het daarvoor benodigde voetpad.
 • We leggen een groenberm in het middenvak van zodra we een leefkern binnenrijden zoals bijvoorbeeld Adegem.

We zorgen voor veilige fietsverbindingen tussen elke deelgemeente

 • Zwarte punten op het fietsbereikbaarheidsplan (zie schoolbereikbaarheidskaart) worden prioritair aangepakt om onze fietsende schoolgaande jeugd te beschermen.
 • We pakken kritische straten aan waar het voor fietsers en automobilisten gevaarlijk is: Brielstraat (eenrichtingsverkeer), Westeindestraat (eenrichtingsverkeer), Artex (aparte strook voor fietsers), Gidsenlaan (aparte strook voor fietsers).
 • De dwarse spoorovergangen op de Gentsesteenweg en Oude Staatsbaan maken we fietsvriendelijk.
 • Wegmarkeringen en zebrapaden maken we minder glad en bijgevolg minder gevaarlijk bij regenweer.
 • We zorgen voor bredere en betere fietspaden die we zoveel mogelijk los van de weg realiseren. We realiseren op korte termijn een fietsverbinding met Eeklo.
 • We voeren een flexibele zone 30 in waarbij rekening gehouden wordt met piekmomenten en densiteit van het verkeer.

We zorgen voor zuivere luchtcorridors tussen elke deelgemeente

 • Een groen lint verbindt het park van Maldegem met Reesinghe.
 • We kiezen zoveel mogelijk voor elektrische voertuigen bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark.
 • We voorzien meer openbare as-, hondenpoep- en gewone afvalbakken.

4. WE ZORGEN VOOR WERK

We schaffen direct de belasting op economische bedrijvigheid af want die is nefast voor de Maldegemse economie.

 • We betalen ook deze belasting voor de jaren 2016 en 2017 terug.
 • We verhogen geen enkele andere belasting en vereenvoudigen het aantal belastingen en retributies.

Landbouw, industrie, middenstand en eigenaars van woningen moeten niet gedwongen wijken voor meer groene ruimte. Er moet nog kunnen gewerkt worden. De uitbreiding van het industrieterrein wordt eindelijk realiteit.

 • We bouwen een kenniscentrum uit voor ondernemers. De ambtenaar lokale economie moet een echte ondernemerspet op hebben en begeleidt ondernemers bij het verkrijgen van subsidies, geeft advies over de regelgeving en specifieke adviezen voor starters, pop-ups of jonge ondernemers. Uiteindelijk evolueert dit naar een digitaal subsidieloket voor ondernemingen en particulieren.
 • We voorzien een ruim marketingbudget om Maldegem en de lokale economie te promoten voor meer lokale werkgelegenheid.
 • We realiseren de langverwachte parkeerzone voor vrachtwagens met te betalen sanitaire voorzieningen.
 • We stimuleren het opstarten van buurtwinkels in de kleinere deelkernen met een eerste focus op Middelburg en Donk.
 • We bestrijden de leegstand in onze gemeente en ondersteunen ook het betrekken van leegstaande gebouwen door een eventuele afschaffing van onroerende voorheffing voor ondernemers. Dezelfde regel kan toegepast worden voor wie in een leegstaande pand gaat wonen.
 • We ondersteunen beginnende ondernemers in de centra van de woonkernen. Daarbij denken we aan startpremies, vrijstelling van bepaalde belastingen of logistieke steun vanuit de gemeente.
 • We zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden (voor auto en fiets) in de verschillende centra. Een bruisend centrum moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor elke vorm van verkeer.

We respecteren landbouwers als volwaardige ondernemers.

 • Tijdens infrastructuurwerken garanderen we de bereikbaarheid van het bedrijf en de akkers met grote landbouwvoertuigen. We overleggen met de landbouwers om blijvende hinder zoals palen, toezichtputten, duikers en opritten, te minimaliseren.
 • We streven ernaar dat de landbouwers de kans krijgen hun bedrijf uit te breiden om concurrentieel te blijven.
 • We zijn voor een groene omgeving, maar beschermen kostbare landbouwgrond tegen ongebreidelde natuuruitbreiding en trage wegen.
 • We zorgen voor onderhoud van openbare beplantingen en waterlopen.
 • De gemeente is een en al oor voor elk goed idee van zelfstandigen en werknemers dat economische groei genereert. U vindt in de gemeente een partner.

5. WE ZORGEN VOOR ELKAAR

We zorgen voor wie het écht nodig heeft.

 • We sporen kinderarmoede op door nauw samen te werken met kinderopvanginitiatieven, verenigingen en scholen.
 • We zorgen verder voor voldoende sociale woningen. Maldegem heeft 258 sociale huurwoningen en nog 96 te realiseren tegen 2025 (objectief Vlaanderen). Dit kan door voldoende sociale woningen in te plannen in de nieuwe projecten in de Edestraat, Kapelaanstraat en Westeinde.
 • De rol van het sociale verhuurkantoor is niet genoeg gekend en moet een boost krijgen. Bij sociale verhuur mag de huurprijs nooit meer bedragen dan 1/3 het inkomen. Een samenwerking tussen de private en de sociale bouwmaatschappijen kan nuttig zijn.
 • We geven een gemeentelijke toelage voor werken met een sociaal huurkantoor.
  • Er is een grotere controle nodig op de bezetting van de sociale huisvesting. Het gaat hierbij over 10% of 15.000 woningen
  • We creëren een Woning-pas naar analogie met de Car-pass. Op die manier verhogen we de huurkwaliteit en verplichten we een degelijk onderhoud van de woningen.
 • We maken de taken van Woonwijzer beter kenbaar. Zo drijven we de woonkwaliteit op en ondersteunen we de Maldegemnaar bij het aanvragen van verschillende premies/subsidies.
 • We hebben aandacht voor de huisvestiging van senioren, zoals serviceflats, kortverblijf en thuiszorg.

We willen meer doen dan de Vlaamse overheid en beloven extra inspanningen ter preventie van onder andere borst-, darmkanker, alzheimer, MS, dementie …

We vergeten uiteraard de jeugdwerking niet.

 • We zorgen voor een objectieve subsidiëring van alle jeugdbewegingen om ze naar een hoger niveau te tillen. We evalueren de infrastructuur op hedendaagse eisen en passen ze zo nodig aan.
 • De speelpleinen worden uitgebreid, onder andere met een crossparcours, een fitnessroute, lokale speelpleinen …
 • We herzien de kostprijs van K-Ba voor de verhuring van de zalen.

We doen extra inspanningen om de eenzaamheid weg te werken.

 • 1 op 4 Vlamingen is eenzaam. We pakken armoede en eenzaamheid aan door een boodschappendienst op te starten en door andere initiatieven te ondersteunen, zoals het vrijwilligersnetwerk, initiatieven voor sport, kunst en hobby’s voor senioren.
 • In de verschillende deelkernen bouwen we het concept ‘senioren onder de toren’ verder uit.
 • We stimuleren kangoeroewonen en ontwikkelen daarvoor ondersteunende maatregelen.
 • In nieuwe verkavelingen en appartementen stimuleren we het ontwerpen van gemeenschappelijke ruimtes (zoals een wasplaats, ontspanningsruimte, fietsstalling, vuilnisverzamelpunt) om het sociale contact te verhogen.
 • We ondersteunen in samenwerking met private ondernemingen senioren in de snel veranderde digitale wereld. Op die manier zorgen we voor meer comfort, een grotere toegankelijkheid en sociaal contact.

We zorgen ervoor dat elk kind in Maldegem kinderopvang kan genieten.

 • We verhogen de capaciteit van de kinderopvang daar steeds meer ouders tweeverdieners zijn en grootouders in de nabije toekomst langer zullen werken, waardoor opvang van kleinkinderen een stuk moeilijker wordt.
 • We starten met opvang in het centrum van Maldegem en op de Kruipuit, zoals nu bestaat in de Zandakkers.