Bart Van Hulle lijsttrekker Open Vld

Bart Van Hulle werd op voordracht van de fractie unaniem door het bestuur als Open Vld kopman voor de Maldegemse gemeenteraadsverkiezingen aangeduid. 

Hij zorgde ervoor dat 2000 bedrijven hun onterechte belasting terug konden krijgen van de gemeente. Een unicum in Vlaanderen.  

‘Dat streven naar gerechtigheid en meer welvaart wil ik samen met OpenVld doortrekken naar álle Maldegemnaren’, aldus  Bart Van Hulle.

Maldegem gaat over tot terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid!

De Maldegemse ondernemers kregen deze week een brief in hun bus van het schepencollege over de terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid, in navolging op de vernietiging van die belasting door de Raad van State.

Het komt erop neer dat de ondernemers een VERZOEKSCHRIFT MOETEN BEZORGEN aan het college OM TERUGBETALING TE BEKOMEN.

Op www.bartvanhulle.be kan elke ondernemer een verzoekschrift downloaden dat ze eenvoudig kunnen invullen, ondertekenen en bezorgen aan het schepencollege, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben: hun ten onrechte betaalde belastinggeld krijgen ze dan terug! Mijn Open Vld-vrienden en in komen graag langs om te helpen bij het invullen van het verzoekschrift.

De terugbetaling geldt voorlopig enkel voor aanslagjaar 2014. In 2014 zijn er voor 750.000 euro aanslagen verstuurd, 100.000 euro zijn kwijtgescholden wegens materiële misslagen (fouten van de gemeente, ontdekt door de onderneming) of gegronde bezwaren; 50.000 euro is nooit betaald en moet dus ook nooit betaald worden; dus rest er nog 600.000 euro die kan teruggevorderd worden.

Het gaat over ongeveer 2.000 bedrijven : ongeveer 1.000 bedrijven betaalden als natuurlijke persoon 20, 30, 60 of 90 euro; ongeveer 1.000 bedrijven betaalden als rechtspersoon 600 of 900 euro.

Waarom heb ik aan de Raad van State de nietigheid van de belasting gevraagd en bekomen? “Maldegem gaat over tot terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid!” verder lezen

Fusie Maldegem en Damme? Eén-vrouws-actie of partijstrategie?

Op de gemeenteraad van 30 mei kondigde CD&V-burgemeester Marleen Vandenbussche aan dat ze binnenkort een tweede gesprek heeft rond een potentiële fusie met Damme, met haar collega CD&V-burgemeester Joachim Coens.

Voor onze Open Vld-fractie een complete verrassing, aangezien tot op vandaag steevast werd volgehouden dat er geen gesprekken liepen. We stellen ons dan ook de vraag of dit een eenmansactie is – of liever “één-vrouws-actie” – of een doelbewuste strategie van CD&V? In de krant van West-Vlaanderen van 21 april 2017, amper een maand geleden, verklaarde CD&V-fractieleider Anneke Gobeyn nog dat “Maldegem, groot én financieel sterk genoeg is om zelfstandig te blijven bestaan,” en dat “als er geen verplichte fusie komt, CD&V Maldegem zelf geen initiatieven zal nemen om onderhandelingen over een vrijwillige fusie op te starten.” Als kritische oppositiepartij stellen we ons dan ook de vraag of de toenadering tussen de burgemeesters wel gedragen wordt door hun eigen achterban, want van verplichte fusies is in het Vlaamse fusiedecreet tot op vandaag nog steeds geen sprake. Anderzijds stellen we ook vast dat het zowel in het Meetjesland als in de rest van Vlaanderen enkel CD&V is die zo hard trekt aan de kar van vrijwillige fusies.

Onze visie is duidelijk: als liberale fractie zijn wij voor vrijwillige fusies, maar slechts als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er moet een grondige impactanalyse komen, met facts and figures, zodat zowel raadsleden als inwoners weten wat de impact zou zijn van een mogelijke fusie tussen Maldegem en Damme. Des te meer dit gaat over een potentiële provinciegrensoverschrijdende fusie. Dit gaat uiteraard over financiën, maar ook over onderwijs, mobiliteit, dienstverlening, politie- en brandweer, …
  2. Eenmaal die impactanalyse er is, en er dus objectieve gegevens zijn, moeten deze breed gecommuniceerd en voorgelegd worden aan de burger. Als liberale partij vinden wij dat de doelstelling van een fusie enkel kan zijn dat de burger er beter van wordt, niet de overheid.

De Maldegemse Open Vld-fractie

Jason Van Landschoot, Bart Van Hulle, Peter Van Hecke en Wim Swyngedouw

Komt het dossier van de Weide opnieuw op tafel?

In de marge van de vraag omtrent de grachtelementen in de Spanjaardshoek en het Kruisken gooide Jason Van Landschoot het dossier van de Weide opnieuw op tafel. De Weide, één van de slechtste straten van Adegem, was een paar jaar geleden het onderwerp van heftige discussie tussen de bewoners en de meerderheid. De gemeente was van plan om ook daar de nodige werken uit te voeren doch moest op de buurt rekenen voor grondsafstand, daar een deel van de wegzate aan eigendom van de buurtbewoners is.

De bewoners van de Weide waren in het begin enthousiast dat hun straat zou worden vernieuwd doch werden geconfronteerd met de heraanleg van grachten. De breedte van de straat laat dit eigenlijk niet toe. Na een heftige infovergadering waarbij de meerderheid dreigde om de werken niet uit te voeren indien men de grachten niet zou aanvaarden werd het project in de koelkast gestopt.

Tijdens de gemeenteraad ontstond een heftige discussie waarbij Jason onverwachts steun kreeg van kersvers Raadslid Noel Wille (CD&V) om het dossier opnieuw naar boven te halen. Een nieuw voorstel, ditmaal met grachtelementen met deksel zou volgens Open Vld’er Jason de buurt over de streep kunnen trekken. Doch de zetelende meerderheid reageerde zeer verdeeld of men wil ingaan op dit voorstel.

De burgemeester beloofde uiteindelijk dat men de zaak zal onderzoeken. Met steun van de oppositie en een deel van de meerderheid willen we nu dit dossier deblokkeren. Open Vld staat achter de inwoners van de Weide.

Kiss & Ride zone aan scholen – proefproject te Adegem

Jonge ouders kennen het probleem. Aan alle scholen zijn ‘voor en na de schooluren parkeerproblemen’. Ouders moeten de wagen kwijtraken, naar de school gaan en nadien met hun kroost terug naar hun auto. In Adegem is er voor de kerk ruimschoots plaats om een kiss & ride zone in te richten. Op voorstel van een aantal ouders stelde ik een proefproject voor waarbij de ouders hun kinderen laten in en uitstappen voor de kerk en het schoolbestuur vanop het voetpad onmiddellijk voor het begeleiden van de schoolgaande jeugd tot op de speelplaats zorgt.

Jason Van Landschoot: “Door dit idee toe te passen kunnen zowel de ouders, de school en de kinderen profiteren van een makkelijke doorstroming van het verkeer en zijn de parkeerproblemen opgelost. De Schepen van onderwijs en de Burgemeester zijn geneigd dit idee te volgen om te overleggen met de school en een proefproject in Adegem dorp te starten”.

Indien dit proefproject kan doorgaan en positief blijkt te zijn kan dit worden uitgebreid naar de andere leefkernen in de Gemeente.